Boeken

Als u Antroposofie en astronomie wilt bestellen, klik dan op de volgende link:
https://nachtwind.nl/Elisabeth-Vreede-Antroposofie-en-astronomie

Het boek ‘Antroposofie en astronomie’ is de vertaling van een bundeling van 36 oorspronkelijk in het Duits verschenen maandelijkse ‘brieven’ (Rundschreiben) van Elisabeth Vreede (1879-1943) uit de jaren 1927-1930, waarop geïnteresseerden zich destijds konden abonneren. Elke maand komt er een ander astronomisch onderwerp ter sprake dat aansluit bij de kringloop van het jaar.

Vreede heeft astronomie en wiskunde gestudeerd en behandelt in deze artikelen onderwerpen uit de astronomie op een manier die een verbinding tot stand brengt tussen het voor ons zichtbare spel aan de hemel en de wezenlijke achtergrond die daar aan ten grondslag ligt. De weg naar deze achtergrond begint met een eenvoudige technische beschouwing van een fenomeen, zoals verduisteringen, kometen, de ritmen van hemellichamen e.d. Geleidelijk aan wordt de lezer ‘losgemaakt’ van de uiterlijke verschijnselen naar het zien van ritmen, van levendigheid, leven, en vandaar naar het wezenlijke dat schuilgaat achter de fenomenen, en welke wezens in de geestelijke wereld daarmee verbonden zijn.

Hierbij put Vreede uit het werk van Rudolf Steiner en verwijst veelvuldig naar zijn geschreven werken en voordrachten. Dit is niet toevallig want Vreede was jarenlang naaste medewerker van Steiner en bouwde o.a. een uitgebreid archief op van aantekeningen van Steiners’ voordrachten. Waarom Steiner juist voor Vreede koos, blijkt uit het gemak waarmee zij de lastige diepgaande onderwerpen zodanig verwoordt en met haar eigen inzichten kan verhelderen dat de essentie niemand nog kan ontgaan. De gelaagdheid van dit werk brengt bij herhaaldelijk lezen steeds weer nieuwe inzichten. De brieven zijn geschreven om de weg naar de toekomst voor te bereiden en de inhoud is nu meer dan ooit actueel.

Bundeling van de Rundschreiben

We lezen hoe de mens gedurende de aardeontwikkeling al zeer veel kennis en wijsheid heeft opgedaan met betrekking tot de planeten- en sterrenwereld en alle daaruit voorvloeiende opvattingen, die per cultuur of tijdperk van elkaar verschillen. Deze inzichten bieden zinvolle elementen die een basis vormen voor ons begrip van een wereld waar we niet zomaar naar toe kunnen gaan om te kijken hoe deze nou echt ‘in elkaar zit’. Het is van belang om te kunnen doorzien dat de weg van de reguliere wetenschap met haar zoektocht naar ‘leven’ op andere planeten in een koud, donker leeg heelal dat voor ons fysiek ontoegankelijk is, anders is dan het ervaren van een niet alleen maar ‘ruimtelijk’ wereldal dat bruist van levendigheid, en dat naar ons toekomt wanneer wij ons daar voor openstellen. Dit leven kunnen wij gaan herkennen als onze voortdurende krachtbron en herkomst: ons thuis tijdens onze slaap en tussen dood en volgende geboorte. Hetgeen van ons gevraagd wordt is dan ook eerder een begrijpen met het hart dan met het intellect. Dit laatste kan er voor zorgen dat de beschreven astronomische passages voor lezers die geen wiskundige achtergrond hebben als lastig kunnen worden ervaren en kan misschien leiden tot wat terughoudendheid om met dit boek aan de slag te gaan. Voor hen mag het een aanmoediging zijn dat de vertaler (alpha-mens) bij aanvang van het vertalen nog geen fractie wist van wat hij nu weet door wat hij heeft geleerd gedurende het proces van vertalen. Zo helder is de uitleg van de schrijfster. Een bijkomend voordeel daarbij in onze tijd is de verspreiding en toegankelijkheid van informatie en kennis via internet. Voor hen die niet zo vertrouwd zijn met de technische kant van de astronomie is via dit medium ondersteuning te vinden bij tal van de in het boek behandelde onderwerpen, al dan niet aanschouwelijk gemaakt met behulp van afbeeldingen en animaties.

Maar zelfs al komt de lezer niet gemakkelijk tot het volledig eigen maken van de ‘exacte kant’ van de hemelmechanica, het ervaren van de schoonheid in de opbouw van de planeten- en sterrenwereld met haar ‘invloed’ voor het leven op aarde geeft inzicht dat dit alles er niet zomaar is en zomaar toevallig tot stand kan zijn gekomen, maar een levend geheel dat de kern is van onze ontwikkelingsweg als mens.

Inteken op het boek tijdens aankondiging van het boek

Maar het allerbelangrijkste is dat de lezer een opening heeft voor de nog diepere kern en boodschap van dit boek, namelijk de Michaëlimpuls, die, wanneer deze wordt gehoord, steun en moed geven die onontbeerlijk zijn om de weg te gaan die ons naar Christus leidt.

De inhoudsopgave van het boek

https://impulsevreede.nl/wp-content/uploads/2019/04/Antroposofie-en-Astronomie.-Inhoudsopgave1.pdf

Fragment uit Hoofdstuk 7. De bewegingen van Venus en Mercurius. Het paasfeest – maart 1928

https://impulsevreede.nl/wp-content/uploads/2019/04/Elisabeth-Vreede-Pasen-19281.pdf

Register Antroposofie en astronomie
Voor het boek Antroposofie en astronomie is nu een register beschikbaar. Hierin staan woorden, maar ook getallen en jaartallen die verwijzen naar bepaalde thema’s die in het boek worden behandeld. Dit omvangrijke register is niet in het boek opgenomen omwille van de ruimte die het zou innemen. U kunt het hier downloaden:
https://impulsevreede.nl/wp-content/uploads/2020/10/Register-Antroposofie-en-astronomie-E.-Vreede.pdf

Niet opgenomen fragmenten
Verspreid over het boek Antroposofie en astronomie zijn een aantal passages uit de originele astronomische brieven weggelaten. Hiervoor is gekozen omdat dit om mededelingen gaat die de toenmalige lezer attendeerden op verschijnselen aan de hemel die destijds konden worden waargenomen. Toch willen we de lezer deze fragmenten niet onthouden.
https://impulsevreede.nl/wp-content/uploads/2021/12/Niet-opgenomen-fragmenten-1.pdf

CORRECTIE Antroposofie en astronomie
Bladzijde 93, eerste alinea
Zonsverduisteringen daarentegen zijn een lokale verschijning.
Moet zijn:
Zonsverduisteringen daarentegen zijn een lokaal verschijnsel.